Politika privatnosti OD Rački i kolege j.t.d.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. uskladilo je svoje poslovanje te poduzimamo dodatne napore za zaštitu osobnih podataka naših stranaka i drugih osoba.

 

1. Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?
Vaše kontakt podatke prikupljamo isključivo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u  Kontakt obrasce na našim internetskim stranicama www.racki.hr. Upisom podataka dajete suglasnost Odvjetničkom društvu Rački i kolege j.t.d. da obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu odgovaranja na Vaše upite. Informacije o Vašim drugim pravima  nalaze se u nastavku ovog teksta. Druge osobne podatke, poput podataka koji su nam potrebni radi izdavanja računa, zastupanja u sporovima pred sudom, drugim tijelima, na sastancima i konferencijama, izrade ugovora i sl., prikupljamo usmenim putem od Vas, iz dokumentacije koju nam vi dostavljate ili samo uvidom u Vaše dokumente.

2. Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
a) Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, mjesto prebivališta, OIB) i podatke za komunikaciju (Adresu, email adresu, telefon),
b) Podatke potrebne za plaćanje naših usluga (kontakt podaci, broj tekućeg računa),
c) Sve druge podatke koje nam dostavite u svrhu  zastupanja u sporovima pred sudom, drugim tijelima, na sastancima i konferencijama, izrade ugovora i sl.,

3. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:
a) ako ste nam dali suglasnost za to (suglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati);
b) ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojemu ste Vi stranka;
c) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza OD Rački i kolege j.t.d.
d) ako smo to po zakonu obvezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.)
f) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava OD Rački i kolege j.t.d. ili Vas kao ispitanika.

4. Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?
Obratiti se možete na našu službenu mail adresu zg@racki.hr. Voditelj obrade je Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d.

5. Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?
Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu izvršavanja zadataka za koje ste nas opunomoćili ili nam dostavili dokumentaciju na pregled, davanja pravnih preporuka i mišljenja, odgovaranja na  Vaše upite i sl.
6. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?
Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako smo, na primjer, obvezni čuvati osobne podatke koji se nalaze u spisu 10 godina od dovršetka zastupanja. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?
U razdoblju prilagodbe koji nam je ostavljen od trenutka donošenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka do trenutka kada se ona počinje primjenjivati poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Sve naše suradne ustanove ugovorom su se obvezale na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki  zaposlenik OD Rački i kolege j.t.d. obvezao se da sve osobne podatke čuva kao poslovnu tajnu.

8. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?
Vaše podatke obrađuju naši zaposlenici: odvjetnici, odvjetnički vježbenici i tajnice. One osobne podatke koji su nam potrebni za izdavanje računa obrađuje naš računovodstveni servis.

9. Koja su Vaša prava vezna uz obradu osobnih podataka?
a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobni podaci koji se odnose na  Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.
b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.
c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.
d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.
e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade obrade ako se radi o podaci nad kojim se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem maila na  zg@racki.hr s naznakom "Prigovor na obradu osobnih podataka".
g) Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.